Sunday, 29-03-2020
Tin mới
You are here: Home » Tình yêu - Giới tính » Chủ tịch nước: Xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ

Chủ tịch nước: Xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ

Chủ tịch nước nêu rõ với những thành tựu to lớn đạt được trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đất nước có nhiều cơ hội và thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt điển hình tiên tiến toàn quân.

Để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa nói chung, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa nói riêng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải nỗ lực phấn đấu rất cao, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top